Pyetje te zakonshme

Pyetjet me te zakonshme

CFARE ESHTE NJE TRUP I NGURTE AMORF?

Nje trup i ngurte amorf ka strukture te rastesishme te brendeshme te nje lengu. Nje trup i ngurte kristaline, ne contrast me nje trup te ngurte amorf, posedon nje strukture te brendeshme te rregullt dhe periodike duke formuar nje grile. Zakonisht, nese ju ftohni nje leng, ai do te ngurtesohet ne nje strukture kristaline. Megjithate, nese ftohja eshte shume e shpejte atehere lengu do te ngurtesohet duke mos formuar ndonje strukture kristaline. Kjo eshte e vertete per lengun (materialin e shkrire) aliazhet metalike shume komponenteshe (aliazhet qe permbajne dy ose me shume lloje atomesh).

CFARE ESHTE NJE SHIRIT ALIAZHI METALIK AMORF?

Aliazhi metalik amorf, shpesh quhet edhe xham metalik, jane materiale relativisht te reja, kryesisht te vlefshme ne formen e shiritave te holle. Ata jane pergatitur nga aliazhet metalike te shkrira duke e ftohur me nje teknike te shpejte. Ne kete teknike nje shirit i aliazhit metalik te shkrire derdhet mbi nje tambur bakrri i cili rrotullohet shume shpejt. Per shkak te hollesise se shiritit, nga 20 ne 30 mikron, ai ftohet shume shpejt (ne nje game rreth 1,000,000 grade/sekond). Meqenese ngurtesimi vjen kaq shpejt, asnje strukture kristaline nuk ka shank te formohet. Ne vend te kesaj krijohet nje trup i ngurte amorf, ne nje forme shiriti shume te holle (gjeresia varion nga disa milimetra ne 10cm).

CFARE ESHTE SPECIALE RRETH SHIRITAVE AMORF?

Natyrisht, mungesa e ndonje strukture kristaline ne shiritat amorf eshte speciale. Megjithate, veti te tjera te materialit jane prekur si pasoje e mungeses se strukturave kristaline. Kufijte ndermjet kristaleve ne trupat e ngurte kristaline zakonisht shkaktojne shumicen e demtimeve te materialit. Struktura pa kufij dhe homogjene e aliazhit metalik amorf siguron karakteristika unike mekanike, kundra ndryshkies, dhe vetite magnetike. Kjo ben qe aliazhi metalik amorf te jete superior ne shume menyra nga metalet kristaline me te zakonshem.

PSE ESHTE SHIRITI AMORF AHT NJE ELEMENT NGROHES EKSELENT PER NGROHESIT NE TEMPERATURE MESATARE?

Per shkak te mungeses se struktures kristaline, shiritat amorf kane rezistence elektrike me te madhe sesa trupat e ngurte kristaline te te njejtit kompozim. Se bashkume nje forme fizike te shiritit, i cili siguron nje raport te vogel te mases ndaj siperfaqes, kjo ben qe shiriti te jete nje kandidat shume terheqes si element ngrohes. Pse?

 

Shpjegimi eshte shume i thjeshte: transferimi i energjise nga cdo element ngrohes eshte ne proporcion me siperfaqen e tij dhe diferenca e temperaturave ndermjet ngrohesit dhe ambientit te tij. Sa me e madhe te jete siperfaqia, aq me e vogel diferenca e nevojshme e temperatures per te transferuar energji nga ngrohesi ne ambient.

 

Meqenese siperfaqja e shiritit eshte relativisht e madhe (krahasuar me siperfaqen e ngrohsave konvencional me tel) eshte i afte te transferoje ngrohje ne menyre eficente ne ambient ne temperature te ulta. Ne nje ambient ngrohje familjare, temperature e ulet domethene ambient i shendetshem, siguri e larte dhe qendrueshmeri.

CFARE ESHTE UNIKE NE SHIRITAT AMORF AHT?

Te gjithe prodhuesit e tjere te shiritave amorfe targetojne aplikimin elektromagnetik duke perdorur shiritin si material magnetic te bute per component elektronike te ndryshem. Shiritat AHT jane me te besueshme, me rezistence te larte elektrike dhe ndaj ndryshkut. Karakteristikat kryesore te tyre jane:

Trashesia 20-30 mm
Gjeresia 2-100 mm
Rezistenca ndaj ndryshkut E larte (me baze nikel dhe krom)
Butesi dhe fleksibilitet I larte
Siperfaqe transferimi te nxehtesise I larte
Koha e ngrohjes ne gjendje te qendrueshme E ulet

Sa i lehte eshte instalimi i sistemit?

PSE RRJETAT NGROHESE AHT JANE EKSTREMISHT TE THJESHTA NE INSTALIM?

Na rastin e instalimit nen pllake rrjetat ngrohese shtrihen direct ndermjet nen shtreses dhe pllakes. Te njejtat materiale qe perdoren per te ngjitur pllakat perdoren edhe per te ngjitur rrjetat ngrohese elektrike ne dysheme. Ne rastin e instalimit nen dysheme druri, parketi ose moketi, instaluesi shtrin rrjetat ngrohese mbi nen dysheme, dhe i mbulon ato me nje component vet nivelues me trashesi ¼ inch (6mm) dhe shtrin materialin e dyshemese direct mbi te. Nje elektricist i certifikuar mund te kompletoje lidhjen ndermjet rrjetave ngrohese dhe rrjetit elektrik. Nuk kerkohet konsumim kohe per kalkulim, kohe pune apo materiale shtese.

SA EFIKASE JANE RRJETAT NGROHESE NEN DYSHEME DRURI OSE MOKETI?

Per arsye se rrjetat ngrohese AHT jane ndertuar me shirita amorf shume te holle – 25 mikron – ngrohja nuk perthithet nga metali. Prandaj transferohet menjehere ne siperfaqen e dyshemese dhe temperature e shiritit mbetet relativisht e ulet, rreth 28-30º C. Ky atribut eshte vendimtar ne instalimet nen dru dhe nen moket te cilet mund te demtohen lehte nga temperature te larta.

CFARE JANE MASAT E SIGURISE KUNDRA SHKARKESAVE ELEKTRIKE?

Performances se rezistences elektrike te mbuleses se shiritit AHT i eshte dhene rendesia e nevojshme dhe per kete arsye produkti yne eshte certifikuar me klasin 2, produkt me izolim te dyfisht. Si i tille eshte testuar dhe konstatohet se eshte ne perputhje me standartet e sigurise IEC/EN 60335-2-96:2002 dhe IEC 60335-1:2001/EN 60335-1:2002 per te perballuar 3000 volt per 1 minut. Kjo domethene qe produkti ka rezistence te mjaftueshme elektrike sipas standarteve me strikte. Gjithashtu cdo njesi eshte testuar ne linjen e prodhimit per te perballuar 3000 volt, perseri sipas standarteve perkatese IEC per inspektimet e njesive ne linjen e prodhimit. Testimi elektrik i rezistences perseritet ne cdo njesi pas instalimit duke perdorur nje Megger tester, vlerat e matura te rezistences rregjistrohen ne letren e garancise.

PSE DISA ELEMNTE TE TJERA NGROHES NGA DYSHEMEJA (KRYESISHT NGROHJE ME TEL) NDERTOHEN ME NJE VESHJE OSE MBUROJE METALIKE PERRETH ELEMENTIT NGROHES, NDERSA ELEMENTET NGROHES AHT NUK JANE?

Fakti eshte qe mbrojtja metalike shtese nuk eshte factor domethenes ne parandalimin e shkarkesave elektrike. Rrisku ne fjale eshte dikush qe pa dashje shpon me nje object metalik si gozhde apo gjilpere mbulesen e dyshemese (moketin ose drurin) dhe ne pjesen metalike ku kalon korenti ne shiritin ngrohes.

 

Rezultati i efektit fizik ne njerez do te jete i ngjashem me efektet e krijuara nga vendosja e te njejtit object ne nje prize te zakonshme ne shtepi. Ne rastin e fundit nuk ka menyre tjeter per te mbrojtur njeriun nga shkarkesa elektrike me perjashtim duke perdorur RCD (Paisje mbrojtese). Te gjitha rrjetat ngrohese nen dyshem duhet te lidhen me nje RCD (Paisje mbrojtese) nepermjet termostatit.

 

Kjo eshte arsyeja pse te gjitha standartet e aplikimit, kodet dhe praktikat kerkojne perfshirjen e detyrueshme te nje RCD-je ne qarkun elektrik te nje sistemi ngrohes nen dysheme, duke lene alternativen e perfshirjes se mbrojtjes metalike rreth elementit ngrohes si konsiderate projektimi per prodhuesit e elementeve. Vini re se shume prodhues telash ngrohje perfshijne mbrojtes metalike per te rritur fortesine mekanike per me shume se arsye sigurie. Shiriti i sheshte AHT ka nje fortesi te natyrshme (per shkak te forms se sheshte dhe te seksionit te madh horizontal) keshtu qe fortesia metalike nuk kerkohet.

CILAT JANE KARAKTERISTIKAT E RCD-VE QE DUHEN PERDORUR NE SISTEM?

Sigurohuni qe rrjeti elektrik qe furnizon sistemin e ngrohjes nen dysheme te paiset me nje RCD (Paisje mbrojtese) 30 mA.

Sipas standartit te sigurise IEC/EN 60335-2-96:2002 dhe IEC 60335-1:2001 /EN 60335-1:2002

PSE RRJETAT AHT KANE INTERES SPECIAL PER NGROHJE NEN DYSHEME?

Shume tipare te rrjetave ngrohese AHT i ben ato terheqese per ngrohjen e siperfaqeve:

  • Transferim i efektshem i nxehtesise nga hapsira e madhe e siperfaqes dhe trashesia shume e holle e shiritave qe parandalon thithjen e nxehtesise nga metali.
  • Ato eliminojne rriskun, asnjehere nuk ngrohen shume qe te ndryshojne karakteristikat e metalit.
  • Ngrohje e shpejte dhe shume efikase sepse rrjetat mund te vendosen ne dysheme direct nen siperfaqe (ndersa shumica e sistemeve te tjera duhet te vendosen ne thellesi per shkak te temperatures se tyre te larte.)
  • Inerci e ulet ngrohjeje per shkak te mases se vogel te shiritit. Vecanerisht ne nje menyre luhatjeje shume te shpejte (on/off), ju mund te prisni kursim energjie per shkak te inercise se ulet te ngrohjes si dhe te transferimit efikas te ngrohjes.
  • Mundesi perdorimi te materialeve me izolim te lire/te paket per shkak te perdorimit te temperatures se ulet te ngrohjes.
  • Forme fizike shume e pershtatshme, te lejon instalim te shpejte dhe te lehte.
  • Besueshmeri te larte per shkak te temperatures se ulet te ngrohjes, fortesi e larte mekanike dhe rezistence ndaj korozionit.